Παγωμένου Χ. 71 & Δ Σολωμού

Γάζι,Ηράκλειο

2810821003
6932654750

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Δευτ - Παρ : 8:30 - 14:30

Σαββάτο κατόπιν ραντεβού

Παγωμένου Χ. 71 & Δ Σολωμού

Γάζι,Ηράκλειο

2810821003
6932654750

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Δευτ - Παρ : 8:30 - 14:30

Σαββάτο κατόπιν ραντεβού

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Share on facebook
Facebook

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2021

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που έχουν εμπράγματα ή άλλα εγγραπτέα δικαιώματα σε ακίνητα (όπως πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία, δουλεία (οίκησης, διόδου κλπ), προσημείωση ή υποθήκη, αγωγές, ανακοπές, κατασχέσεις, μακροχρόνιες μισθώσεις, κλπ) υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση του δικαιώματος τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Για την ορθή δήλωση στο Κτηματολογικό Γραφείο απαιτείται η συλλογή και η κατάθεση συγκεκριμένων δικαιολογητικών ανά περίπτωση:

ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

– Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου

– Αντίγραφο εγγράφου, που να αποδεικνύει το ΑΦΜ (π.χ εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ, Ε9, αποδεικτικό απόδοσης ΑΦΜ ή λογαριασμό ΔΕΗ).

– Έντυπο του Ε9

– Αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας (συμβόλαιο, δικαστική απόφαση κλπ).

– Αντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο.

– Τοπογραφικό διάγραμμα, εφόσον προσαρτάται στον τίτλο ιδιοκτησίας ή νεότερο ή άλλο στοιχείο εντοπισμού.

(Εφόσον πρόκειται για οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, πρέπει να υποβάλλεται και αντίγραφο του συμβολαίου σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας).

ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

1) ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

α) Αν έχει συνταχθεί συμβόλαιο αποδοχής κληρονομίας, προσκομίζεται το συμβόλαιο και τα ανωτέρω έγγραφα

β) Αν δεν έχει συνταχθεί συμβόλαιο αποδοχής κληρονομιάς ή άλλη ισοδύναμη πράξη (π.χ. κληρονομητήριο), πρέπει να προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά, ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι διαθήκης.

Κληρονομιά με διαθήκη: υποβάλλονται υποχρεωτικά:

α) ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει) αλλιώς δύο έγγραφα υπερ20ετούς νομής (Ε9 οποιουδήποτε έτους  + 1 άλλο έγγραφο),

β) ληξιαρχική πράξη θανάτου,

γ) αντίγραφο του πρακτικού δημοσίευσης διαθήκης,

δ) πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης (πρόσφατο-αν ο θάνατος είναι πριν τις 1.3.2013 και από Πρωτοδικείο και από Ειρηνοδικείο) και

ε) πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς (αν ο θάνατος είναι πριν τις 1.3.2013 και από Πρωτοδικείο και από Ειρηνοδικείο).

Κληρονομιά χωρίς διαθήκη: υποβάλλονται υποχρεωτικά:

α) ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει), αλλιώς δύο έγγραφα υπερ20ετούς νομής (Ε9 οποιουδήποτε έτους  + 1 άλλο έγγραφο),

β) ληξιαρχική πράξη θανάτου,

γ) πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών,

δ) πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης (πρόσφατο – αν ο θάνατος είναι πριν τις 1.3.2013 και από Πρωτοδικείο και από Ειρηνοδικείο)και

ε) πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς από όλους τους κληρονόμους (αν ο θάνατος είναι πριν τις 1.3.2013 και από Πρωτοδικείο και από Ειρηνοδικείο).

Σημ: Όταν συνταχθεί το συμβόλαιο αποδοχής κληρονομιάς και μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο, θα πρέπει να προσκομιστεί στο Γραφείο Κτηματογράφησης αντίγραφο του συμβολαίου και του πιστοποιητικού μεταγραφής, προκειμένου να κατοχυρωθεί το δικαίωμα.

2) ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ

Σε περίπτωση που κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωμα με έκτακτη χρησικτησία, θα πρέπει να προσκομίσει:

 Ε9 και κάποιο από τα παρακάτω έγγραφα, που αποδεικνύουν την υπέρ 20ετή (1999 και πριν) νομή και κατοχή του ακινήτου, όπως:

– αποδείξεις ΔΕΗ, ΟΤΕ, εταιρειών ύδρευσης, TOEB κ.λπ.,

– μισθωτήρια,

–  αποδεικτικά επιδότησης,

– συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης ορίων,

– συμβολαιογραφικά έγγραφα και δικαστικές αποφάσεις υποθηκών και λοιπών βαρών επί του ακινήτου,

– συμβόλαια ή τοπογραφικά γειτονικών ιδιοκτησιών, που τον αναφέρουν ως κύριο του ακινήτου,

– ένορκες βεβαιώσεις σε συμβολαιογράφο ή Ειρηνοδικείο περί της υπέρ 20ετίας νομής και κατοχής.

– δηλώσεις ενώπιον Δημοσίων Αρχών, ιδίως φορολογικών (Ε9 κλπ),

– συμβολαιογραφικό προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου με παράδοση της νομής στον δηλούντα (όχι εργολαβικό),

-βεβαιώσεις Προέδρου κοινότητας/Δημάρχου.

– αποδείξεις τελών πάσης φύσεως, που βαρύνουν τον δικαιούχο του ακινήτου,

– αποδείξεις καταβολής αμοιβής σε εργολάβο για την περίφραξη του ακινήτου ή για άλλες εργασίες, εφόσον είναι διάτρητες,

– αγγελίες του δηλούντα στον τύπο για πώληση του ακινήτου,

– τοπογραφικό διάγραμμα,

– οικοδομική άδεια στο όνομα του δηλούντα,

-έγγραφο επιβολής προστίμου στον δηλούντα λόγω πολεοδομικών παραβάσεων,

– ιδιωτικό συμφωνητικό (πχ. πώλησης, διανομής)

– ανωμοτί κατάθεση σε συμβολαιογράφο (πράξη εμφάνισης και δήλωση).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο γραφείο μας στα παρακάτω τηλέφωνα:

Σταθερό: 2810821003

Κινητό: 6947967448, 6932654750

περισσοτερα
αρθρα

Είμαστε εδώ για εσάς

Εάν έχετε κάποιο ακίνητο για πώληση ή για αντιπαροχή είτε ακόμα ενδιαφέρεστε για αγορά επικοινωνήστε μαζί μας.

Στοιχεία επικοινωνίας